form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake awake awoke awoken
bear დათვი bore born
bear დათვი bore borne
abide დაიცვან abode abode
arise წარმოიქმნება arose arisen
be იყოს was been
draw მიაპყროს drew drawn
do კეთება did done
fight ბრძოლა fought fought
eat ჭამა ate eaten
drive drive drove driven
drink სასმელი drank drunk
dig გათხრები dug dug
beat სცემეს beat beaten
become გახდეს became become
bid წინადადების bid bid
begin დაიწყოს began begun
bind bind bound bound
find იპოვოს found found
fly ფრენა flew flown
forget დავიწყება forgot forgotten
forgive აპატიებს forgave forgiven
bite bite bit bit, bitten
blow დარტყმა blew blown
come მოდის came come
choose აირჩიეთ chose chosen
break break broke broken
behold აჰა beheld beheld
sit იჯდეს sat sat
sink რადიატორის sank sunk
sing მღერიან sang sung
shine shine shone shone
shake shake shook shook
see ვხედავ saw seen
get კიდევ got got,gotten
go წასვლა went gone
give მისცეს gave given
grow იზრდება grew grown
run პერსპექტივაში ran run
ring ბეჭედი rang rung
hide დამალვა hid hid,hidden
hang hang hung hung
hold გამართავს held held
know ვიცი knew known
lie ტყუილი lay lain
mistake შეცდომა mistook mistaken
ride ride rode ridden
slay slay slew slain
speak საუბარი spoke spoken
spin დატრიალება spun spun
stand დავდგეთ stood stood
write დაწერა wrote written
win გამარჯვება won won
wear აცვიათ wore worn
wake გაღვიძება woke woke
steal მოპარვა stole stolen
stick ჯოხი stuck stuck
swear ფიცს swore swore
swim swim swam swum
take მიიღოს took taken
tear გაანადგურეს tore torn
sting sting stung stung
throw იმისათვის, რომ threw thrown
chide chide chid chid
cleave Cleave clove,cleft cloven,cleft
cling cling clung clung
spring გაზაფხულზე sprang sprung
smite smite smote smitten
slide slide slid slid
tread tread trod trodden
swing swing swang swung
strive ვცდილობთ, strove striven
string string strung strung
shrink შემცირება shrank shrunk
lead გამოიწვიოს led led
grind grind ground ground
freeze გაყინვას froze frozen
forsake მიატოვებს forsook forsaken
fling Fling flung flung
wring გაწურვა wrung wrung
wind ქარი wound wound
weave weave wove woven
bet ფსონი bet bet
cast მსახიობი cast cast
cost ღირებულება cost cost
cut cut cut cut
hit მოხვდა hit hit
hurt დააზარალებს hurt hurt
let მიადევნე let let
put დადება put put
rid rid rid rid
set კომპლექტი set set
shed დაიღვარა shed shed
split გაყოფილი split split
shut გაჩუმება shut shut
thrust ნდობა thrust thrust
spread გავრცელება spread spread
burst ადიდებული burst burst
abuse ბოროტად abused abused
abolish გაუქმდეს abolished abolished
avail უშედეგოდ availed availed
attract მოზიდვა attract attract
appoint დანიშნოს appointed appointed
apply ვრცელდება applied applied
approve დაამტკიცებს approved approved
accept მიიღოს accepted accepted
accompany ერთად accompanied accompanied
acquire შეიძინოს acquire acquired
annoy ვაწყენინო annoyed annoyed
alter შეცვალოს altered altered
aim მიზანი aimed aimed
add რჩეულებში added added
adapt ადაპტირება adapted adapted
attack თავდასხმა attacked attacked
assure გარწმუნებთ assured assured
ask ვთხოვთ asked asked
ascend აღმავალს ascended ascended
agree ვეთანხმები agreed agreed
advise რჩევა advised advised
adopt მიღება adopted adopted
bend bend bent bent
believe მჯერა believed believed
behave მოიქცევა behaved behaved
beg beg begged begged
bleed bleed bled bled
bring მოუტანს brought brought
charge დააკისროს charged charged
cheat მოტყუებას cheated cheated
compare შედარება compared compared
build აშენება built built
burn დამწვრობის burnt burnt
buy ყიდვა bought bought
call დარეკეთ called called
cry ტირილი cried cried
deliver სიტყვით delivered delivered
debar debar debarred debarred
deal გარიგება dealt dealt
dare გაბედავს dared dared
catch catch caught caught
cook მზარეული cooked cooked
creep მიპარვა crept crept
change ცვლილება changed changed
complain უჩივიან complained complained
compose დაკომპლექტებას composed composed
convict მსჯავრდებული convicted convicted
cure სამკურნალო cured cured
decide გადაწყვიტოს decided decided
dedicate მიუძღვნის dedicated dedicated
hear გესმის heard heard
hate სიძულვილი hated hated
have აქვს had had
hang hang hanged hanged
demand მოთხოვნა demanded demanded
deny უარყოფს denied denied
depend დამოკიდებული depended depended
destroy განადგურება destroyed destroyed
gather იკრიბებიან gathered gathered
gaze მზერა gazed gazed
flee fled fled
feel გრძნობს felt felt
feed feed fed fed
determine განსაზღვროს determined determined
deviate გადაგვიხვევია deviated deviated
die იღუპება died died
dream ოცნება dreamt dreamt
divide გათიშე divided divided
inform აცნობოს informed informed
inspire გააჩინოს inspired inspired
introduce დანერგვა introduced introduced
embellish შეავსებს embellished embellished
enter შესვლის entered entered
expressed expressed expressed
maintain შენარჩუნება maintained maintained
marry შექმნა married married
make გააკეთოს made made
insist ამტკიცებენ, insisted insisted
invade დაესხას invaded invaded
invite მოიწვიოს invited invited
involve ჩართვა involved involved
lose დაკარგავს lost lost
look გამოიყურება looked looked
like მოსწონს liked liked
light მსუბუქი lighted lighted
lie ტყუილი lied lied
joke ხუმრობა joked joked
keep შენარჩუნება kept kept
kill კლავს killed killed
kneel დაჩოქება knelt knelt
laugh სიცილი laughed laughed
lend სარგებლის lent lent
leave დატოვოს left left
learn ვისწავლოთ learnt learnt
lead გამოიწვიოს led led
lay ქმნის laid laid
owe ვალში owed owed
order რათა ordered ordered
omit გამომრჩეს omitted omitted
occur მოხდეს occurred occurred
observe დაიცვან observed observed
open ღია opened opened
occupy დაიკავებს occupied occupied
pray pray prayed prayed
punish დასჯა punished punished
play ითამაშოს played played
pay გადახდა paid paid
preside ადმინისტრირება presided presided
prevent თავიდან prevented prevented
negotiate მოლაპარაკება negotiated negotiated
mow სათიბი mowed mowed
move ნაბიჯი moved moved
mix ავურიოთ mixed mixed
mend გაუმჯობესების mended mended
meet შეხვედრა met met
mean ნიშნავს meant meant
manage მართვა managed managed
prepare მომზადება prepared prepared
preserve შეინარჩუნოს preserve preserved
pretend პრეტენზია pretended pretended
proceed გაგრძელება proceeded proceeded
prohibit აიკრძალოს prohibited prohited
reject უარი თქვას rejected rejected
rehabilitate რეაბილიტაცია rehabilitated rehabilitated
refuse უარი refused refused
refund დაბრუნების refunded refunded
recover აღდგენა recovered recovered
propose შესთავაზოს proposed proposed
prosecute დევნა prosecuted prosecuted
prove დაამტკიცოს proved proved
persist არსებობს persisted persisted
realize გააცნობიეროს, realized realized
raise დააყენებს raised raised
receive მიიღეთ received received
reach მიღწევა reached reached
read წაკითხული read read
quarrel წაჩხუბება quarrelled quarrelled
say ამბობენ, said said
sew sew sewed sewed
seek შეეცდება sought sought
remind შეგახსენებთ, reminded reminded
remit თავისებურებების გათვალისწინებით remitted remitted
return დაბრუნების returned returned
respond რეაგირება responded responded
rob ძარცვა robbed robbed
repair სარემონტო repaired repaired
reply პასუხი replied replied
rescue სამაშველო rescued rescued
swell swell swelled swelled
sell გაყიდვა sold sold
sweep პერსონალი ბარათს გაატარებს swept swept
send გაუგზავნე sent sent
shoot გადაღება shot shot
spoil გააფუჭებს spoiled spoiled
sleep ძილის slept slept
show შოუ showed showed
sow sow sowed sowed
stay დარჩება stayed stayed
spend დახარჯვა spent spent
work სამუშაო worked worked
wish მინდა wished wished
wait დაველოდოთ waited waited
warn გავაფრთხილო warned warned
smile smile smiled smiled
smell სუნი smelt smelt
teach ასწავლიან taught taught
want მინდა wanted wanted
walk ფეხით walked walked
visit ვიზიტი visited visited
vanish გაქრება vanished vanished
tell ვუთხრა told told
think ვფიქრობ, thought thought
travel მოგზაურობა travelled travelled
tremble კანკალს trembled trembled
utter სრული uttered uttered
unite გაერთიანდეს united united
twinkle twinkle twinkled twinkled
treat მკურნალობა treated treated
bend bend bent bent
breed ჯიშის bred bred
clothe შეკერილ clothed clothed
gird gird girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean მჭლე leant leant
load load loaded loaded
melt melt melted melted
rend rend rent rent
spell სიტყვიერად spelled,spelt spelled,spelt
knock დაარტყა knocked knocked
repeat განმეორებითი repeated repeated
pick აირჩიოთ picked picked
join შეუერთდება joined joined
clean სუფთა cleaned cleaned
match მატჩი matched matched
offer შეთავაზება offered offered
plunge plunge plunged plunged
watch უყურებს watched watched
slip slip slipped slipped
chatter თემა chattered chattered
shock შოკი shocked shocked
shook shooked shooked
affect აფექტი affected affected
last ბოლო lasted lasted
plan გეგმა planned planned
expose გამოვლენა exposed exposed
tip tip tipped tipped
need უნდა needed needed
suit კოსტიუმი suited suited
fold ჯერ folded folded
decorate დაამშვენებს decorated decorated
disappear გაქრება disappeared disappeared
plough გუთნის ploughed ploughed
ban აკრძალვა banned banned
protect დაცვა protected protected
reproduce აღვადგინოთ reproduced reproduced
contain შეიცავს contained contained
stretch მონაკვეთი stretched stretched
notice ცნობა noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links